Főnix Nagyasszonyok

FŐNIX Somogyi Nagyasszonyok Egyesülete

Alapszabály

FŐNIX Somogyi Nagyasszonyok Egyesület alapszabálya

Elfogadta az egyesület közgyűlése
Kaposvár, Csokonai u. 3.
2007. március 3.

Összes nyitása - zárása

Kattintson arra a címre, amelyik témáról többet szeretne megtudni, vagy a fenti Nyitás gombra, ami az összes téma részleteit megjeleníti!

1. Általános rendelkezések

1. fejezet Általános rendelkezések:


1. Az egyesület neve: FŐNIX Somogyi Nagyasszonyok Egyesülete
2. Az egyesület székhelye: 7463 Patalom, Kossuth u. 4.
3. Az egyesület működési területe: Magyarország egész területe.
4. Az egyesület címe: 7463 Patalom, Kossuth u. 4.
5. Az egyesület jogi személy, amely a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre és működésére az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, az 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról, valamint más jogszabályok az irányadóak.
6. Az egyesület törvényességi felügyeleti szerve: a Somogy Megyei Főügyészség.
7. Az egyesület tevékenységét az Alapszabályban foglaltak szerint végzi.
8. Az egyesület bélyegzőjén név és cím szerepel.
9. Az egyesület alapítási dátuma: 2007. március 3.
10. Az egyesület képviselője: Porkoláb Lászlóné elnök.

2. Az egyesület célja

2. fejezet Az egyesület célja:


Az egyesület önkéntesen létrehozott, érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet, amelynek kiemelt célja:
- Az emberi értékek védelme,
- A család, az anyai szerep és egyéb női értékek elismerése, és elismertetése,
- A falun élő, aktív társadalmi tevékenységet önkéntesen végzők munkájának megismerése, elismerése és támogatása.
- Népi értékeink felkutatása, megőrzése, megmutatása.
- Hagyományok életre keltése, felidézése, ápolása, továbbadása a fiatalabb generációnak.
- A testi, lelki egészséges életmódra nevelés, ebben való tevékeny részvétel.
- A természeti és épített környezet védelme.
- Kapcsolatokat épít itthon és országhatáron túl, az egyes Nagyasszonyok lakóhelyei között.
 

Az egyesület feladatai:


- A célokban megfogalmazottaknak megfelelő programok szervezése, támogatása, ezeken való aktív részvétel.
- Az egyes településeken élő „Nagyasszonyok” tevékenységének megismerése, ennek megismertetése, és kiterjesztése a többi településre.
- Közösségi programok szervezése.
- Kapcsolattartás más civilszervezetekkel.
- Tagjaink érdekképviselete.
- A FŐNIX tradícióinak tovább vitele, annak szellemében való munkálkodás.

3.§ Tagság

3. fejezet Az egyesület tagsága:


1. Az egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár, nemre, vallásra, foglalkozásra, iskolai végzettségre való tekintet nélkül, aki cselekvőképes természetes személy, az egyesület alapszabályát elfogadja, céljaival egyetért, önkéntes tagságát a belépési nyilatkozat kitöltésével kéri.
2. Nem lehet az egyesület tagja, aki cselekvőképtelen, vagy gondnokság hatálya alatt áll.
3. A tagfelvételről az elnökség dönt, a kérelem beérkezését követő elnökségi ülésen. Az egyesületi tagviszony létesítéséről az elnökség írásban értesíti az érintettet, az átvételt igazolható módon. Felvételét csak az kérheti, aki korábban a FŐNIX egyesülettől kapott kitüntetés alapján, már a „Nagyasszonyi” cím birtokosa. Az egyesület tagságáról az elnökség nyilvántartást vezet. A közgyűlés megtartása szempontjából a közgyűlés kitűzés időpontjában hatályos tagnyilvántartás az irányadó. A közgyűlés kitűzése és megtartása közötti időpontban nincs tagfelvétel. Az elnökség elutasító határozatával szemben az érintett 15 napon belül a közgyűléshez fellebbezhet. A tagsági viszony az elnökségi határozat hozatalának napján
keletkezik.
4. A tagsági viszony fennállásának feltétele a tagsági díjnak az esedékesség időpontjáig történő megfizetése.
5. Az egyesület tagjai jogszabályban és alapszabályban megállapított tagsági jogviszonyból eredő jogokkal rendelkeznek, illetve ezen jogokkal járó kötelezettségeknek tartoznak eleget tenni. Az egyesületnek lehetnek pártoló tagjai is, akik ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettséggel bírnak, mint a rendes tagok, de tisztséget nem tölthetnek be.
A pártoló tagok felvételéről az Elnökség dönt, a kérelem beérkezését követő 10 napon belül, ezt követő 5 napon belül határozatban értesíti döntéséről az érintettet. A pártoló tagsági viszony a következő hónap 1. napjától kezdődik. Ez az időpont a tagsági díjfizetés kezdő időpontja is.


A tagok jogai:


1. Választhat és választható az egyesület tisztségviselőjévé.
2. Részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein.
3. Véleményt nyilváníthat, javaslatot, indítványt tehet, részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekből.
4. Betekinthet az egyesület nyilvántartásaiba, dokumentumaiba.
5. Igényt tarthat az egyesület által kivívott kedvezményekre, támogatásokra.
 

A tagok kötelességei:


1. Az egyesület alapszabályában leírtakat betartani és határozatait végrehajtani.
2. Fizesse a tagdíjat, minden év május 31-ig, vegyen részt a közgyűlésen.
3. Szellemi és fizikai képességei szerint vállaljon részt az egyesület munkájában.
4. Személyes példamutatásával is őrizze a FŐNIX szellemiségét, védje az egyesület vagyonát.
5. Olyan magatartást tanúsít, amely méltóvá teszi az egyesület tagságára.

A tagsági viszony megszűnik:


1.A tag halálával.
2. Önkéntes kilépéssel. Az elnökségnek köteles a tag bejelenteni kilépési szándékát. A bejelentés napján szűnik meg a tagsági viszony. Tagdíj visszafizetésnek helye nincs.
3. Törölni kell azt a tagot, aki tagdíjfizetési kötelezettségének a vezető által tértivevényes küldeményben, vagy írásban az átvételt igazolható módon közölt felszólítás ellenére a felszólítást követő 15 napon belül nem tesz eleget. A törlés tárgyában hozott határozatot első fokon az elnökség hozza meg. A törlés tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható módon kell közölni. Az elnökség általi törlő határozattal szemben a közlést követő 15 napon belül írásban a közgyűléshez lehet fellebbezni. A közgyűlésáltali törlő határozattal szemben az érintett a közlést követő 30 napon belül az illetékes megyei bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén.
4. Kizárással. Ha valamely egyesületi tag alapszabály ellenes magatartást tanúsít, illetve egyesületi tevékenysége sérti az egyesületet, vagy annak döntéseit.
 

Méltatlansági okok:


- alapszabállyal ellentétes magatartás
- kifogásolható viselkedés
- személyiségi jogok megsértése.
A kizárási eljárás során az elnökség jár el első fokon, a közgyűlés másod fokon. A kizárási eljárást bármely tag jogosult kezdeményezni, az alapjául szolgáló ok tudomásszerzését követő 30 napon belül az elnökségnél. A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésről az érintettet tértivevényes levélben, vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell értesíteni úgy, hogy az érintett az értesítést legalább a ülést megelőző 8 nappal korábban kézhez vegye.

A szabályszerű kiértesítés ellenére meg nem jelenésnek a következményei:

- Az elnökség által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közlést követő 15 napon belül írásban fellebbezhet a közgyűléshez. A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülés az érintett távollétében megtartható, ha az érintett értesítése szabályszerű volt, és az érintett előzetesen írásban alapos okkal távolmaradását nem mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében történő megtartását. Az érintett védekezését a kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésen szóban, vagy legkésőbb az ülés időpontjáig írásban terjesztheti elő.
A kizárás tárgyában tartott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben, vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni. A közgyűlés által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közgyűlést követő 30 napon belül, az illetékes megyei bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén. A kizárt tag tagsági viszonya az elnökség általi kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján, vagy fellebbezés benyújtásának esetén, ha a közgyűlés az elnökség általi kizáró határozatot helyben hagyja – illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a közgyűlés általi kizáró határozatot helyben hagyja – a közgyűlés általi kizáró határozathozatal napján szűnik meg.

5. Az egyesület megszűnése esetén.


A pártoló tag tagsági viszonya megszűnik:


1. A tag halálával.
2. Önkéntes kilépéssel.
3. Az egyesület megszűnése esetén.


4. Az egyesület szervezeti felépítése

4. fejezet Az egyesület szervezeti felépítése


Az egyesület testületei:

- Közgyűlés
- Elnökség
- Ellenőrző bizottság 
Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.

A Közgyűlés hatásköre:

- Megalkotja, elfogadja, illetve módosítja az egyesület alapszabályát.
- Megválasztja az egyesület tisztségviselőit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással.
- A tisztségviselők visszahívása.
- Megvitatja és elfogadja az egyesület munkájáról szóló beszámolót, és elfogadja az éves munkatervet.
- Megállapítja és jóváhagyja az éves költségvetést, meghatározza a tagsági díj mértékét.
- Másodfokon dönt a tagok kizárásáról, törléséről.
- Dönt a kitüntetési címek adományázásáról, céljairól, a kitüntethetők létszámáról.
- Dönt az egyesület feloszlatásáról.

Az egyesület közgyűlése lehet rendes, vagy rendkívüli.
- Rendes közgyűlést évente legalább egyszer kell tartani, összehívásáról az elnök a napirend egyidejű közlésével gondoskodik, legalább 5 nappal a közgyűlés időpontja előtt, írásos meghívóval, a napirendi pontok közlésével.
- Rendkívüli közgyűlést hívhat össze szükség esetén az egyesület elnöke bármikor, illetve az egyesület tagságának egyharmada írásbeli indítványt tehet 30 napon belül megtartandó közgyűlés összehívására.
A közgyűlés határozatképes, ha a tagok többsége, több mint 50 %- a jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlést határozatképtelenség miatt kell elhalasztani, azonban ugyanebben a témában az elnökség 30 perc elteltével összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképesnek minősül, az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontokkal, - erre a tényre az eredeti meghívóban utalni kell.
- A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- A megismételt közgyűlés 2/3-os szótöbbséghez kötött kérdésekben nem dönthet, ha egyébként - a főszabály szerint - nem lenne határozatképes.
- A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet, kivéve, ha zárt ülést kell elrendelni.

Szavazati joggal csak a tagság rendelkezik.


- Az egyesület elnöke gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezetőszerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők száma megállapítható.
- Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő ír alá.

5. Az elnökség

5. fejezet Az elnökség:


1. Az elnökség felelős módon irányítja az egyesület tevékenységét. Az elnökség tevékenységéről köteles beszámolni a közgyűlésnek.
2. Az elnökségnek 7 tagja van. Az elnökség tagjai: elnök, alelnök, titkár, gazdasági vezető, 3 elnökségi tag, a területi megosztásnak megfelelően.
3. Az elnökség tagjait a közgyűlés nyílt szavazással - szótöbbséggel - választja meg 4 évre.
4. Az elnökség tagjai visszahívhatóak, ha munkájukat nem megfelelően látják el. A megbízatás a tagsági viszony megszűnése esetén visszahívás nélkül is megszűnik. Visszahívást kezdeményezhet: az elnök, az elnökség szótöbbséggel, valamint a tagság 10 %-a. Visszahívásra a megválasztás szabályait kell alkalmazni. Az elnökségi tagok helyett újat választani az adott körzetből kell.


Az elnökség feladatai:

- Gondoskodik az egyesület közgyűlése által hozott határozatok végrehajtásáról.

- A két közgyűlés közötti időben irányít és szervezi az egyesület tevékenységét.
- Kezeli az egyesület vagyonát.
- Dönt kizárásról.
- Dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet jogszabály és az alapszabály nem utal a közgyűlés hatáskörébe.
- Indokolt esetben tagdíjfizetés alól felmentést adhat.
- Az elnökség határozatait nyílt szavazással hozza.
- Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább évente 2 alkalommal tartja. A hatáskörébe tartozó ügyekben egyszerű szótöbbséggel határoz.
- Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, aláírók: a jegyzőkönyvvezető, az elnök és egy hitelesítő tanú.
- Az elnökségi tagok egyharmadának az okok és a cél megjelölése mellett történő kérelmére az elnökséget össze kell hívni.
- Az elnökség akkor határozatképes, ha azon az elnökségi tagok közül legalább 4 fő jelen van. Az elnökségi ülésen minden elnökségi tagnak egy szavazati joga van.


Az elnök feladatai:

- Képviseli az egyesületet bíróságok, más hatóságok, társadalmi szervezetek, harmadik személyek előtt, belföldön, külföldön egyaránt.

- A képviseleti jogot másra átruházhatja.
- Felelős az egyesület törvényes, az alapszabálynak és az egyesület más szabályzatainak megfelelő működéséért.
- Gondoskodik a közgyűlés, az elnökség által hozott határozatok végre hajtásáról.
- Összehívja az elnökséget és a közgyűlést.
- Elnököl a közgyűlésen, az elnökség ülésein, de jogkörét másra átruházhatja.
- Irányítja az elnökség munkáját.
- Gondoskodik arról, hogy a tagok munkája és a tisztségviselők intézkedései a közgyűlés és az elnökség határozataival összhangban legyenek.
- Gondoskodik arról, hogy az elnökség a munkájáról a közgyűlés előtt beszámoljon.
- Intézkedik minden olyan kérdésben, melyet a közgyűlés az elnökség hatáskörébe utal, illetve ami nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe.


Az alelnök feladatai:

Az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíthetik az elnököt, az elnök 3 hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéséhez a közgyűlés hozzájárulása szüksége.


Titkár feladatai:

- Segítséget nyújt az elnöki feladatok ellátásához.
- Irányítja és ellátja az egyesület írásbeli teendőit.
- Összegyűjti és előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé terjesztett javaslatokat, előterjesztéseket.
- Gondoskodik a közgyűlés és a vezetőségi ülés jegyzőkönyveinek vezetéséről.
- Szervezi az egyesület rendezvényeit.

Gazdasági vezető feladatai:

- Intézi a pénzügyi és gazdasági ügyeket.
- Az egyesület vagyoni, anyagi helyzetéről rendszeresen beszámol a vezetőségnek.
- Az egyesület vagyonáról leltárt és nyilvántartást vezet.
- Az éves költségvetést és zárszámadást elkészíti, a vezetőség, majd a közgyűlés elé terjeszti.
- Vezeti a tagnyilvántartást és végzi a tagdíjbeszedést.

Az ellenőrző bizottság

- Az ellenőrző bizottság elnökét és két tagját a közgyűlés választja, nyílt szavazással, - szótöbbséggel - 4 évre.
- Az ellenőrző bizottság tagjai nem lehetnek egyidejűleg a vezetőség tagjai.
- Az ellenőrző bizottság évente legalább egy alkalommal köteles ellenőrizni az egyesület költségvetését, az ennek megfelelő gazdálkodást, a testület határozatainak végrehajtását, a törvényes és alapszabályszerű működést, a pénzkezelést, és a bizonylati fegyelmet.
- Az ellenőrző bizottság elnöke - tanácskozási joggal - jogosult részt venni a vezetőség ülésein.
- Az ellenőrző bizottság évente legalább egy ülést tart.
- Az ellenőrző bizottság üléseit az elnök hívja össze. Akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van.
- Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- Az elnök rendkívüli ülést köteles összehívni, ha az egyesület vezetősége, bármely panasz, észrevétel estében soron kívüli ellenőrzést kér.


6. Az egyesület képviselete

Az egyesület képviselete:


1. Az egyesület képviseletére az elnök önállóan jogosult, és az elnök egyes ügyekben az elnökség tagjainak meghatalmazást adhat a képviseletre.
2. A vagyonkezeléssel kapcsolatos, valamint az egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az elnök és az egyik alelnök, akadályoztatásuk esetén az általuk meghatalmazott két elnökségi tag együttes aláírása szükséges.
3. Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétele érdekében az egyesület képviselője szabályszerű kérelmet terjeszt az illetékes bíróság elé.


7. Az egyesület gazdálkodása

Az egyesület gazdálkodása:


1. Az egyesület gazdálkodását az egyesületekre vonatkozó jogszabályok alapján végzi. Gazdálkodásának alapja az egyesület éves költségvetése, amelyet az egyesület közgyűlése fogad el.
2. Az egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból, valamint jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek felajánlásaiból és hozzájárulásaiból képződik. A tagdíj összegét a közgyűlés évente állapítja meg. Vagyoni közreműködés lehet még, ajándékozás, önkéntes közcélú munkavégzés, egyéb vagyoni hozzájárulás, befizetés.
3. Az egyesületnek ingó és ingatlan vagyona is lehet, amellyel a jogszabályi keretek között önállóan rendelkezik.
4. Az egyesület vagyona csak egyesületi célokra használható fel.
5. A tagok az egyesület tartozásaiért csak tagdíjuk erejéig felelnek.
6. Az egyesület bevételeit sem közvetlenül, sem közvetve a tagok között pénzben felosztani nem lehet.
7. Az egyesület hatályos pénzügyi és számviteli szabályok szerinti vagyonát bankszámlán tartja nyilván.


8. Az egyesület megszűnése

Az egyesület megszűnése:


1. Megszűnik az egyesület, ha az egyesület feloszlását, vagy másik társadalmi szervezettel való egyesülését a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja.
2. A bíróság feloszlatja.
3. A feloszlatás vagy megszűnés esetén az egyesület vagyonáról a közgyűlés dönt.
4. A hitelezők kielégítése után - vagyonáról az alapszabály előírása, vagy a legfelsőbb szervének döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata, ha a társadalmi szervezet feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyonfelhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

9. Az egyesület felügyelete

Az egyesület felügyelete:


1. Az egyesület működése feletti felügyeletet az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint gyakorolja.
2. Az egyesület székhelye szerinti illetékes bíróság, jelen esetben a Somogy Megyei Bíróság veszi nyilvántartásba.
A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az egyesület képviseletére jogosult személy terjeszti elő úgy, hogy a kérelemhez csatolnia kell az egyesület alapszabályát, és az alakuló ülés hiteles jegyzőkönyvét.
3. Az egyesület tagja, valamint az ügyész által indított perek a Somogy Megyei Bíróság hatáskörébe tartoznak.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdések a polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Ezt az alapszabályt az egyesület a 2007. március 3. napján összehívott közgyűlésén egyhangúlag elfogadta.

Kelt: Somogy megye, Kaposvár, 2007.03.03.

A Somogy Megyei Bíróság végzése szerinti módosítással kiegészített Alapszabályt a 2007. június 29. napján összehívott Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A FŐNIX Somogyi Nagyasszonyok Egyesülete képviseletében:
Porkoláb Lászlóné
elnök

Fel

Üzenetküldés

Ha információkra van szüksége vagy el szeretné mondani a véleményét, kattintson a lenti gombra!


 Üzenetküldés 

Felhívás

Javasoljon Ön is jelölteket a Főnix Nagyasszonyok soraiba!

 Javaslat